Danh Sách Đề Thi

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Địa Lý

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng Tiếng Anh nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Địa Lý

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng Tiếng Anh nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Địa Lý

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Địa Lý

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Dân số và gia tăng dân số

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Địa Lý

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Khí hậu châu Á

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Địa Lý

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Địa Lý

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Tìm đường đi trên bản đồ

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Địa Lý

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Việt Nam – Đất nước chúng ta

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Địa Lý

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Dãy Hoàng Liên Sơn

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Tự Nhiên và Xã Hội

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Phòng bệnh đường hô hấp

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Tự Nhiên Xã Hội

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng Tiếng Anh nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 16 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 19/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 26/11/2021

Môn: Tự Nhiên Xã Hội

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng Tiếng Anh nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Đồ dùng trong nhà

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Hóa học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Lipit

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Hóa học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Axit, bazơ và muối

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Hóa học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Hóa học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Một số oxit quan trọng

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Hóa học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Chất

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Sinh học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Trùng roi

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Tiếng Anh

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng Tiếng Anh nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Days: Lesson 1 - Vocabulary

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Tiếng Anh

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng Tiếng Anh nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Unit 2 – Lesson 4, 5: Our vacation

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Tiếng Anh

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng Tiếng Anh nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Unit 1: They’re from Australia!

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Tiếng Anh

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng Tiếng Anh nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Unit 1 – Lesson 1: Clean up!

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Tự Nhiên Xã Hội

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Nghề nghiệp của người thân trong gia đình

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 15 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 05/11/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 19/11/2021

Môn: Tự Nhiên Xã Hội

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Nhà ở của em

Bài Thi Đã Đóng

Đề thi tuần 14

Ngày bắt đầu: 29/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 05/11/2021

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em hiểu lợi ích của việc ứng dụng Sơ đồ Tư duy trong học tập.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: Vật lý

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: Vật lý

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Hiệu điện thế

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: English

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Unit 1: A Day in the Life of... (Vocabulary)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: English

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Unit 1: A Visit From A Pen Pal (lesson 1)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: English

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Unit1: MY FRIENDS - lesson 1

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: English

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Unit 1 : Back to school (B)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: Khoa học tự nhiên

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Đo thời gian

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: Tiếng Việt

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Bài ca về trái đất

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: Tiếng Việt

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Đôi giày ba ta màu xanh

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: Tiếng Việt

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Ông Ngoại

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: Tiếng Việt

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Tóc xoăn tóc thẳng

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 13 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 22/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 29/10/2021

Môn: Tiếng Việt

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài  - âu

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Hình học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Khối đa diện lồi, khối đa diện đều

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Hình học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Phép quay

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Hình học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Bài 3A Tích của một số với vector

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Hình học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Hình học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Đường trung bình của một tam giác

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Hình học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Tổng ba góc của một tam giác

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Hình học

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Toán

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Toán

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài So sánh các số có nhiều chữ số

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Toán

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Phép chia hết và phép chia có dư

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Toán

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Đường thẳng, đường cong

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 12 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 08/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 22/10/2021

Môn: Toán

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ bằng tiếng Anh, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Số 6

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Lịch Sử

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Các nước Đông Bắc Á

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Lịch Sử

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Ấn Độ

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Lịch Sử

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Các Quốc gia Cổ Đại Phương Đông

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Lịch Sử

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Các nước Châu Á

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Lịch Sử

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Cách mạng Tư Sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Lịch Sử

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Sự suy vong của chế độ Phong Kiến và sự hình thành chủ nghĩa Tư Bản ở Châu Âu

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Lịch Sử

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Nguồn gốc của loài người

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Lịch Sử

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Bình Tây "Đại Nguyên Soái" Trương Định

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Lịch Sử

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Nước Văn Lang

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Tiếng Việt

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Tập đọc: Cậu bé thông minh

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Tiếng Việt

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Tập đọc: Niềm vui của Bi và Bống

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 11 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 01/10/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 08/10/2021

Môn: Tiếng Việt

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài V, v

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 12

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Gen – Mã di truyền – nhân đôi ADN

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 11

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 10

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 9

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Menden và di truyền học

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 8

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Cấu tạo cơ thể người

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Sinh Học Lớp 7

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Thế giới động vật đa dạng, phong phú

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học Tự nhiên

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Khoa Học Lớp 5

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Nam hay nữ

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Khoa Học Lớp 4

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Con người cần gì để sống?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Tự Nhiên và Xã Hội Lớp 3

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Tự Nhiên và Xã Hội Lớp 2

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Các thế hệ trong gia đình

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 10 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 24/9/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 1/10/2021

Môn: Tự Nhiên và Xã Hội Lớp 1

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video chia sẻ, nhằm giúp các bạn của em dễ nhớ kiến thức bài Gia đình của em

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

- Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau, gia tăng sự kết nối
cộng đồng, là dịp để mọi người vui chơi, giải trí, hướng đến cuộc sống an lành, tươngnlai tốt đẹp hơn và là để con cháu tỏ lòng hiếu kính với ông bà, bố mẹ. Tuổi thơ của em đã trải nghiệm tết Trung Thu hàng năm như thế nào? Em cảm nhận Trung Thu năm nay có gì khác với mọi năm? Em mong ước điều gì cho bản thân, gia đình, cộng đồng? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Ông bà /Ba, mẹ/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: Em vui, háo hức hay không vui vì sao?

- Em cảm nhận Trung thu năm nay có gì khác với trung thu năm trước?

- Em mong ước điều gì cho bản thân, gia đình, cộng đồng?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

- Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau, gia tăng sự kết nối
cộng đồng, là dịp để mọi người vui chơi, giải trí, hướng đến cuộc sống an lành, tươngnlai tốt đẹp hơn và là để con cháu tỏ lòng hiếu kính với ông bà, bố mẹ. Tuổi thơ của em đã trải nghiệm tết Trung Thu hàng năm như thế nào? Em cảm nhận Trung Thu năm nay có gì khác với mọi năm? Em mong ước điều gì cho bản thân, gia đình, cộng đồng? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Ông bà /Ba, mẹ/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: Em vui, háo hức hay không vui vì sao?

- Em cảm nhận Trung thu năm nay có gì khác với trung thu năm trước?

- Em mong ước điều gì cho bản thân, gia đình, cộng đồng?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

- Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau, gia tăng sự kết nối
cộng đồng, là dịp để mọi người vui chơi, giải trí, hướng đến cuộc sống an lành, tươngnlai tốt đẹp hơn và là để con cháu tỏ lòng hiếu kính với ông bà, bố mẹ. Tuổi thơ của em đã trải nghiệm tết Trung Thu hàng năm như thế nào? Em cảm nhận Trung Thu năm nay có gì khác với mọi năm? Em mong ước điều gì cho bản thân, gia đình, cộng đồng? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Ông bà /Ba, mẹ/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: Em vui, háo hức hay không vui vì sao?

- Em cảm nhận Trung thu năm nay có gì khác với trung thu năm trước?

- Em mong ước điều gì cho bản thân, gia đình, cộng đồng?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau, gia tăng sự kết nối
cộng đồng, là dịp để mọi người vui chơi, giải trí, hướng đến cuộc sống an lành. Tết Trung Thu hằng năm của em đã diễn ra như thế nào? Trung thu năm nay có gì khác với mọi năm? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Ba, mẹ/thầy cô/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: vui, háo hức/ không vui vì sao?

- Trung thu năm nay có gì khác với trung thu năm trước?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau, gia tăng sự kết nối
cộng đồng, là dịp để mọi người vui chơi, giải trí, hướng đến cuộc sống an lành. Tết Trung Thu hằng năm của em đã diễn ra như thế nào? Trung thu năm nay có gì khác với mọi năm? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Ba, mẹ/thầy cô/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: vui, háo hức/ không vui vì sao?

- Trung thu năm nay có gì khác với trung thu năm trước?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau, gia tăng sự kết nối
cộng đồng, là dịp để mọi người vui chơi, giải trí, hướng đến cuộc sống an lành. Tết Trung Thu hằng năm của em đã diễn ra như thế nào? Trung thu năm nay có gì khác với mọi năm? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Ba, mẹ/thầy cô/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: vui, háo hức/ không vui vì sao?

- Trung thu năm nay có gì khác với trung thu năm trước?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau, gia tăng sự kết nối
cộng đồng, là dịp để mọi người vui chơi, giải trí, hướng đến cuộc sống an lành. Tết Trung Thu hằng năm của em đã diễn ra như thế nào? Trung thu năm nay có gì khác với mọi năm? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Ba, mẹ/thầy cô/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: vui, háo hức/ không vui vì sao?

- Trung thu năm nay có gì khác với trung thu năm trước?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau. Em có cơ hội được
rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè. Tết Trung Thu hằng năm của em như thế nào? Em
hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Lồng đèn em thích nhất là lồng đèn nào?

- Ba, mẹ/thầy cô/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: vui, háo hức hay không vui vì sao?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau. Em có cơ hội được
rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè. Tết Trung Thu hằng năm của em như thế nào? Em
hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Lồng đèn em thích nhất là lồng đèn nào?

- Ba, mẹ/thầy cô/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: vui, háo hức hay không vui vì sao?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau. Em có cơ hội được
rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè. Tết Trung Thu hằng năm của em như thế nào? Em
hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Lồng đèn em thích nhất là lồng đèn nào?

- Ba, mẹ/thầy cô/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: vui, háo hức hay không vui vì sao?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau. Em có cơ hội được
rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè. Tết Trung Thu hằng năm của em như thế nào? Em
hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Lồng đèn em thích nhất là lồng đèn nào?

- Ba, mẹ/thầy cô/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: vui, háo hức hay không vui vì sao?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 9 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 20/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 24/09/2021

Tết Trung Thu là dịp để mọi người đoàn viên với nhau. Em có cơ hội được
rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè. Tết Trung Thu hằng năm của em như thế nào? Em
hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay clip chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé!

Nội dung gợi ý: Em giới thiệu theo cảm xúc và trải nghiệm của em, em có thể
chia sẻ những nội dung sau:

- Em đã tham gia lễ hội, trò chơi dân gian gì? Chơi cùng ai? Diễn ra như thế
nào?

- Mâm cỗ nhà em/lớp em/nhóm em (nếu có) gồm những gì?

- Lồng đèn em thích nhất là lồng đèn nào?

- Ba, mẹ/thầy cô/bạn bè em làm gì?

- Tâm trạng của em: vui, háo hức hay không vui vì sao?

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Mùa khai trường năm nay diễn ra trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt, dịch covid diễn ra phức tạp nên nhiều trường không thể tập trung học sinh, nhiều em đi xa nhà, đang bị cách ly, phong tỏa nên không thể về địa phương học tập. Với em, mùa khai trường năm nay có gì đặc biệt? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để chia sẻ cho mọi người nghe những cảm xúc, các khó khăn, thuận lợi và mục tiêu về kế hoạch học tập của em trong dịp khai giảng năm học 2021 – 2022 nhé.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Mùa khai trường năm nay diễn ra trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt, dịch covid diễn ra phức tạp nên nhiều trường không thể tập trung học sinh, nhiều em đi xa nhà, đang bị cách ly, phong tỏa nên không thể về địa phương học tập. Với em, mùa khai trường năm nay có gì đặc biệt? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để chia sẻ cho mọi người nghe những cảm xúc, các khó khăn, thuận lợi và mục tiêu về kế hoạch học tập của em trong dịp khai giảng năm học 2021 – 2022 nhé.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Mùa khai trường năm nay diễn ra trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt, dịch covid diễn ra phức tạp nên nhiều trường không thể tập trung học sinh, nhiều em đi xa nhà, đang bị cách ly, phong tỏa nên không thể về địa phương học tập. Với em, mùa khai trường năm nay có gì đặc biệt? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để chia sẻ cho mọi người nghe những cảm xúc, các khó khăn, thuận lợi và mục tiêu về kế hoạch học tập của em trong dịp khai giảng năm học 2021 – 2022 nhé.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Mùa khai trường năm nay có gì đặc biệt với em? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để chia sẻ cho mọi người nghe những cảm xúc, các khó khăn, thuận lợi và mục tiêu về kế hoạch học tập của em trong dịp khai giảng năm học 2021 – 2022 nhé.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Mùa khai trường năm nay có gì đặc biệt với em? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để chia sẻ cho mọi người nghe những cảm xúc, các khó khăn, thuận lợi và mục tiêu về kế hoạch học tập của em trong dịp khai giảng năm học 2021 – 2022 nhé.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Mùa khai trường năm nay có gì đặc biệt với em? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để chia sẻ cho mọi người nghe những cảm xúc, các khó khăn, thuận lợi và mục tiêu về kế hoạch học tập của em trong dịp khai giảng năm học 2021 – 2022 nhé.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Mùa khai trường năm nay có gì đặc biệt với em? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để chia sẻ cho mọi người nghe những cảm xúc, các khó khăn, thuận lợi và mục tiêu về kế hoạch học tập của em trong dịp khai giảng năm học 2021 – 2022 nhé.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Mùa khai trường năm nay có gì đặc biệt với em? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để kể cho mọi người nghe những cảm xúc, các khó khăn, thuận lợi và cam kết trong học tập của em trong dịp khai giảng năm học mới 2021 – 2022 nhé!

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Mùa khai trường năm nay có gì đặc biệt với em? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để kể cho mọi người nghe những cảm xúc, các khó khăn, thuận lợi và cam kết trong học tập của em trong dịp khai giảng năm học mới 2021 – 2022 nhé!

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Mùa khai trường năm nay có gì đặc biệt với em? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để kể cho mọi người nghe những cảm xúc, các khó khăn, thuận lợi và cam kết trong học tập của em trong dịp khai giảng năm học mới 2021 – 2022 nhé!

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Mùa khai trường năm nay có gì đặc biệt với em? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để kể cho mọi người nghe những cảm xúc, các khó khăn, thuận lợi và cam kết trong học tập của em trong dịp khai giảng năm học mới 2021 – 2022 nhé!

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 8 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 13/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 17/09/2021

Năm nay là năm học đặc biệt, em được vào học ngôi trường mới – trường Tiểu học. Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để kể cho mọi người nghe những cảm xúc và cam kết học tập của em trong năm đầu tiên em đi học lớp Một nhé!

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 7 - 06.09.2021

Ngày bắt đầu: 06/09/2021 - Ngày hết hạn: 21:00 ngày 10/09/2021

Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và quay video để chia sẻ cho mọi người hiểu và thực hiện Thông điệp 5T trong phòng chống Covid 19 ở nơi tăng cường giãn cách Bộ Y tế ban hành.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội đánh dấu một mốc son chói lọi của nước ta trong quá trình giành độc lập dân tộc. Bằng hiểu biết của mình, em hãy vẽ sơ đồ tư duy chia sẻ cho mọi người biết về nội dung và ý nghĩa Bản Tuyên ngôn Độc lập.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội đánh dấu một mốc son chói lọi của nước ta trong quá trình giành độc lập dân tộc. Bằng hiểu biết của mình, em hãy vẽ sơ đồ tư duy chia sẻ cho mọi người biết về nội dung và ý nghĩa Bản Tuyên ngôn Độc lập.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội đánh dấu một mốc son chói lọi của nước ta trong quá trình giành độc lập dân tộc. Bằng hiểu biết của mình, em hãy vẽ sơ đồ tư duy chia sẻ cho mọi người biết về nội dung và ý nghĩa Bản Tuyên ngôn Độc lập.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội đánh dấu một mốc son chói lọi của nước ta trong quá trình giành độc lập dân tộc. Bằng hiểu biết của mình, em hãy vẽ sơ đồ tư duy chia sẻ cho mọi người biết về nội dung và ý nghĩa Bản Tuyên ngôn Độc lập.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội đánh dấu một mốc son chói lọi của nước ta trong quá trình giành độc lập dân tộc. Bằng hiểu biết của mình, em hãy vẽ sơ đồ tư duy chia sẻ cho mọi người biết về nội dung và ý nghĩa Bản Tuyên ngôn Độc lập.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội đánh dấu một mốc son chói lọi của nước ta trong quá trình giành độc lập dân tộc. Bằng hiểu biết của mình, em hãy vẽ sơ đồ tư duy chia sẻ cho mọi người biết về nội dung và ý nghĩa Bản Tuyên ngôn Độc lập.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9 hàng năm là ngày lễ Quốc Khánh nước ta. Đúng ngày ngày vào năm 1945, Bản Tuyên ngôn Độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ với mọi người nội dung Bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đã đọc tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội năm 1945.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9 hàng năm là ngày lễ Quốc Khánh nước ta. Đúng ngày ngày vào năm 1945, Bản Tuyên ngôn Độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ với mọi người nội dung Bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đã đọc tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội năm 1945.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9 hàng năm là ngày lễ Quốc Khánh nước ta. Đúng ngày ngày vào năm 1945, Bản Tuyên ngôn Độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ với mọi người nội dung Bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đã đọc tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội năm 1945.

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9 hàng năm là ngày lễ Quốc Khánh nước ta hay còn gọi là Tết Độc Lập, em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người biết từ 3 đến 5 nội dung về ngày lễ đặc biệt này (Gợi ý tham khảo: 2/9 hàng năm là ngày lễ Quốc Khánh nước ta. Ngày 2/9/1945 Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập đọc tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội. Ngày này, học sinh được nghỉ học, người lao động được nghỉ làm. Em và gia đình làm gì trong ngày này?...).

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9 hàng năm là ngày lễ Quốc Khánh nước ta hay còn gọi là Tết Độc Lập, em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người biết từ 3 đến 5 nội dung về ngày lễ đặc biệt này (Gợi ý tham khảo: 2/9 hàng năm là ngày lễ Quốc Khánh nước ta. Ngày 2/9/1945 Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập đọc tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội. Ngày này, học sinh được nghỉ học, người lao động được nghỉ làm. Em và gia đình làm gì trong ngày này?...).

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 6 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 30/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 03/09/2021

Ngày 2/9 hàng năm là ngày lễ Quốc Khánh nước ta hay còn gọi là Tết Độc Lập, em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người biết từ 3 đến 5 nội dung về ngày lễ đặc biệt này (Gợi ý tham khảo: 2/9 hàng năm là ngày lễ Quốc Khánh nước ta. Ngày 2/9/1945 Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập đọc tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội. Ngày này, học sinh được nghỉ học, người lao động được nghỉ làm. Em và gia đình làm gì trong ngày này?...).

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Toán - Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Toán - Hàm số số sin, y=sin x
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài Hàm số số sin, y=sin x

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Toán - Tổng 2 vec - tơ
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài Tổng 2 vec - tơ

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Toán - Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Toán - Hằng đẳng thức đáng nhớ
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Toán - Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài Giá trị tuyệt đối cùa một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Toán - Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài Tập hợp - Phần tử của tập hợp

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Toán - Nhân một số thập phân với một số thập phân
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài Nhân một số thập phân với một số thập phân

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Toán - Triệu và lớp triệu
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài Triệu và lớp triệu

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Toán - Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Tiếng Việt - Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? - (Phân môn Luyện từ và câu lớp 2)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 5 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 23/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 27/08/2021

Môn: Tiếng Việt - Âm i, k
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện 5 từ có chứa âm "i" , "k"

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 12

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Văn - Sóng (tiếp theo)
Nội dung: Em hãy vẽ Sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người hiểu về tình yêu qua hình tượng "Sóng" trong tác phẩm "Sóng" - Xuân Quỳnh (Ngữ văn lớp 12)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 11

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Văn - Tôi yêu em
Nội dung: Em hãy vẽ Sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người hiểu về tình yêu cao thượng của tác giả trong bài thơ Tôi yêu em- Puskin - (Ngữ văn lớp 11)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 10

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Văn - Tấm Cám
Nội dung: Em hãy vẽ Sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người hiểu nội dung truyện cổ tích Tấm Cám - (Ngữ văn lớp 10)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 9

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Văn - Chị em Thúy Kiều
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người biết về bức tranh chân dung Thuý Kiều - Nguyễn Du - (Ngữ văn 9)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 8

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Văn - Cô bé bán diêm
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người biết về những hình ảnh tương phản(đối lập) giữa hiện thực và mộng tưởng khi em bé đốt những que diêm để sưởi ấm trong đêm giao thừa. (Ngữ văn 8)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 7

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Văn - Thành Ngữ
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người biết kiến thức về thành ngữ - (Ngữ văn 7)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 6

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Văn - Sọ Dừa
Nội dung: Em hãy vẽ Sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người hiểu về truyện cổ tích Sọ Dừa - (Ngữ văn 6)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 5

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Tiếng Việt - Luyện từ và câu: ĐẠI TỪ
Nội dung: Em hãy vẽ Sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người hiểu kiến thức bài Đại từ. (Phân môn Luyện từ và câu lớp 5)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 4

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Tiếng Việt - Từ đơn và từ phức
Nội dung: Em hãy vẽ Sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người biết về từ đơn và từ phức. (Phân môn Luyện từ và câu lớp 4)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 3

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Tiếng Việt 3 - Mở rộng vốn từ: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài Mở rộng vốn từ: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì? (Phân môn Luyện từ và câu lớp 3)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 2

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Tiếng Việt 2 - Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy và chia sẻ cho mọi người kiến thức bài từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì - (Phân môn Luyện từ và câu lớp 2)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 4 - Đề thi lớp 1

Ngày bắt đầu: 16/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 20/08/2021

Môn: Tiếng Việt 1 - Oi - ai
Nội dung: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các từ có chứa vần "oi" , "ai"

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 3 - 05/08/2021

Ngày bắt đầu: 05/08/2021 - Ngày hết hạn: 21:00h ngày 13/08/2021

Vẽ sơ đồ tư duy và quay video để chia sẽ cho mọi người hiểu và thực hiện thông điệp 5K trong phòng chống Covid 19 do bộ Y tế ban hành

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 2 - 29.07.2021

Ngày bắt đầu: 29/7/2021 - Ngày hết hạn: 21:00 Chủ Nhật, ngày 01/08/2021

Bằng các ứng dụng Sơ đồ Tư duy và phương pháp Siêu Trí Nhớ, em hãy giúp các bạn của mình hiểu và ghi nhớ 11 phương pháp Siêu Trí Nhớ.

Tài liệu tham khảo

Sách Siêu Trí Nhớ Học Đường (phiên bản online)

Bài Thi Đã Đóng

Tuần 1 - 22.07.2021

Ngày bắt đầu: 22/7/2021 - Ngày hết hạn: 23:59 Chủ Nhật, ngày 25/07/2021

Em hãy giúp người khác hiểu và thuộc thể lệ cuộc thi 5 Phút Thuộc Bài chỉ trong vòng 5 phút dựa trên Sơ Đồ Tư Duy

Bài Thi Đã Đóng

Thế Giới Giải Thưởng